Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Komisja Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowała nasze Wydawnictwo Naukowe do wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe. Celem nowych zasad wprowadzonych przez środowisko naukowe jest podkreślenie rangi tych wydawnictw, które stosują podstawowe zasady etyki wydawniczej i mają ustaloną procedurę recenzowania tekstów naukowych.

W związku z tym monografie wydawane u nas będą otrzymywały 80 punktów, zapraszamy do współpracy.

Szczegóły - Komunikat Ministra z dnia 18 stycznia 2019 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydawnictwo Naukowe UPH jest jednostką ogólnouczelnianą, nadzór nad nim sprawuje prorektor do spraw nauki. Organem uchwałodawczym i programowym jest Komitet Wydawniczy, działający jako komisja rektorska.

Podstawowym celem działania Wydawnictwa Naukowego UPH jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników Uczelni.
Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych.
Działalność wydawnicza opiera się na planie rocznym, przygotowywanym na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu i zatwierdzonym przez Komitet Wydawniczy.
Członkowie Komitetu Wydawniczego pełnią funkcje redaktorów działowych publikacji zgłaszanych do wydania przez jednostki organizacyjne UPH, współpracują z autorami lub redaktorami naukowymi, wskazują lub akceptują recenzentów prac złożonych w Wydawnictwie Naukowym UPH.

Wszystkie prace naukowe publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UPH są recenzowane.

Wydawnictwo Naukowe UPH publikuje rocznie ponad 50 tytułów książek i czasopism.
Prezentują one rezultaty badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, ścisłych, przyrodniczych, o zdrowiu i sztuki.
Wiele z nich to pozycje cenione i cieszące się zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale także za granicą.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Skład osobowy wydawnictwa
 
   kierownik:
   dr Aldona Borkowska
   starsi redaktorzy:
   dr Tadeusz Boruta, mgr Anna Cegiełkowska, dr Danuta Skowrońska - opracowanie redakcyjne, korekta
   mgr Katarzyna Sarnowska - redakcja techniczna, skład i łamanie tekstów
   specjalista:
   mgr Ewa Roguska - sprawy administracyjne, dystrybucja i sprzedaż książek

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż publikacji prowadzimy w siedzibie wydawnictwa oraz za pośrednictwem sklepu internetowego.

Nowości wydawnicze