do nabycia w siedzibie WN i za pośrednictwem sklepu internetowego lub do wypożyczenia w bibliotekach uczelnianych.
Elektroniczne wersje wybranych publikacji dostępne są na platformie IBUK, IBUK Libra oraz w księgarniach internetowych (ksiegarnia.pwn.pl, inbook.pl, bookmaster.pl, ravelo.pl, zinamon.pl i in.).

kossak

Kur Elżbieta, Sadzikowska Lucyna (red.)
Zofia Kossak i jej czasy

2019, 152 strony, ISBN: 978-3-7051-958-2

Na niniejszy tom monograficzny, wydany w  130. rocznicę urodzin Zofii Kossak, składają się rozdziały poświęcone recepcji jej twórczości, dziejom twórczości/edytorstwu w zmieniających się okolicznościach historii i polityki, refleksji nad świętością, utworom dla dzieci i młodzieży widzianym w różnych perspektywach i bogatych kontekstach, a także innego rodzaju analizie tekstów znanych i mniej znanych pisarki, widzianych z perspektywy XXI wieku.kolbusz

Joanna Kolbusz-Buda
Złożenia syntetyczne w języku polskim. Analiza formalna

2019, 128 stron, ISBN: 978-83-7051-965-0

Celem monografii jest zgłębienie morfologicznej struktury linearnej i hierarchicznej syntetycznych rzeczowników złożonych zbudowanych na czasowniku, a także ich struktury argumentowej. Autorka nakreśla mechanizm dystrybucji ról semantycznych  w ramach struktury syntetycznego wyrazu złożonego zbudowanego na czasowniku.rajchel

Jan Rajchel
Policja w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

2019, 394 strony, ISBN: 978-3-7051-961-2

Monografia przedstawia policję w systemie podmiotów odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W świetle problemów prawnoadministracyjnych autor przyjął założenie, a zarazem hipotezę, że sprawność i efektywność policji jest w znacznej mierze uwarunkowana rozpoznaniem przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz podstawami prawnymi i funkcjonalnymi strukturami organizacyjnymi.dejneka

Beata Walęciuk-Dejneka
Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich

2019, 148 stron, ISBN: 978-83-7051-962-9

Sylwetki zabójczyń od dawna budziły zainteresowanie i były przedmiotem wielu dociekań i obserwacji na polu różnorodnych dyscyplin: prawa, psychologii, historii, sztuki. Znalazły również swoje odbicie w literaturze: lady Makbet, Balladyna, Hanka z dramatu Emila Zegardłowicza "Lampka oliwna" czy Justyna z dramatu Aleksandra Grozy Hryć. To przykłady kobiet, które dopuściły się czynów uważanych za najcięższe i określanych w prawie morderstwami, przestępstwami z premedytacją. (fragment Wstępu)


dobrowolska

Barbara Dobrowolska
Społeczna przestrzeń szkoły i wielokulturowość w dziecięcym obrazie świata. Studium socjopedagogiczne

2019, 634 strony, ISBN: 978-3-7051-957-5

Poruszona w monografii problematyka dotyczy dzieci i ich edukacji w warunkach wielokulturowości w przestrzeni polskiej szkoły podstawowej. Zarysowany temat wskazuje na nowe podejście badawcze w pedagogice, opisujące doświadczenia dzieci – uczniów w zakresie wielokulturowości, różnych jej przejawów w codziennym życiu w szkole i poza nią.glod

Bronisław K. Głód, Paweł Piszcz
Podstawy wysokosprawnej chromatografii cieczowej

2019, 96 stron, ISBN: 978-3-7051-967-4

Monografia dotyczy zagadnień związanych z teorią i praktyką chromatografii cieczowej. Autorzy w sposób spójny wprowadzają czytelnika w zagadnienia dotyczące teoretycznych oraz praktycznych aspektów chromatografii cieczowej. Sporo miejsca poświęcili technikom chromatograficznym, mechanizmom tego procesu oraz wielkościom charakteryzującym proces retencji. Na szczególne uznanie zasługuje także dość obszernie przedstawiona historia i znaczenie chromatografii. Monografia jest wartościową pozycją, która z pewnością będzie bardzo przydatna w kształceniu studentów na kierunkach związanych z szeroko pojętą chemią.


wieczorek

Magdalena Wieczorek
Humour in Relevance Theory. A Pragmatic Analisys of Jokes

2019, 130 stron, ISBN: 978-83-7051-959-9

Celem monografii jest pragmatyczna analiza wybranych typów dowcipów w świetle Teorii Relewancji. Charakterystyka została przeprowadzona w oparciu o klasyfikację Francisco Yusa. Praca składa się z trzech części. Dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie teoretyczne do analizy przedstawionej w rozdziale trzecim. W pierwszym rozdziale omówione są główne założenia Teorii Relewancji, stworzonej przez Dana Sperbera i Deirdre Wilson (1986 [1995]), opisane w książce Relevance: Communication and Cognition (Relewancja: Komunikacja i Poznanie). Teoria ta zakłada, że ludzkie poznanie i komunikacja nastawione są na  maksymalizację relewancji. Drugi rozdział zawiera charakterystykę humoru w Teorii Relewancji, opartą na dwóch nurtach badawczych reprezentowanych przez Francisco Yusa (2003, 2008, 2010) i Marię Jodłowiec (1991ab, 2008). Ostatni rozdział to analiza wybranych typów dowcipów według klasyfikacji Francisco Yusa (2008), która została poszerzona o inne typy humoru.

 

jarmoszkoStanisław Jarmoszko
Za kulisami przetrwania. Diachroniczna perspektywa antropologii bezpieczeństwa. Tom 1

2019, 458 stron, ISBN: 978-83-7051-954-4

Książka jest wprowadzeniem do dziejów bezpieczeństwa człowieka w perspektywie antropologicznej. Stara się więc ukazać, co człowiek czynił – od samego zarania – by zapewnić bezpieczne warunki swojej egzystencji, funkcjonowania i rozwoju. By nade wszystko zapewnić przetrwanie – własne, rodzimej wspólnoty, a nawet gatunku. Tom pierwszy objęty jest cezurą pradziejów, co w tradycyjnej nomenklaturze określa się czasami przedhistorycznymi. Ukazuje budowanie bezpieczeństwa w procesie długim procesie antropogenezy, w czasach starszej i młodszej epoki kamiennej oraz początkach epoki brązu (traktowanej tu jako preludium do rozwiniętych cywilizacji). Rozważania na ten temat poprzedzone zostały refleksjami teoriometodologicznymi oraz analizą biologicznego dziedzictwa bezpieczeństwa człowieka, a zatem ukazaniem jego korzeni w świecie roślin i zwierząt. Tom drugi poświęcony będzie czasom cywilizacji – antropologicznym kontekstom bezpieczeństwa okresu starożytności, średniowiecza, nowożytności, po czasy współczesne.


wroblewskiRyszard Wróblewski
Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone

2019, 378 stron, ISBN: 978-83-7051-952-0

Monografia Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone stanowi kontynuację rozważań zawartych we Wprowadzeniu do nauk o bezpieczeństwie i prezentuje perspektywę bezpieczeństwa narodowego w kontekście niepewnej przyszłości. Charakteryzuje dotychczasową ewolucję zakresu przedmiotowego bezpieczeństwa narodowego, podejścia badawcze oraz współczesne jego wymiary. Szczególne miejsce w monografii zajmują problemy związane z badaniem poziomu bezpieczeństwa narodowego w kontekście potęgi państwa, potencjału zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa narodowego. Autor analizuje także strategie bezpieczeństwa narodowego kilku wybranych państw świata w kontekście wartości chronionych przedmiotów referencyjnych bezpieczeństwa narodowego oraz proponuje kluczowe założenia koncepcji zintegrowanego i zrównoważonego bezpieczeństwa narodowego jako strategii dla przyszłości. 


czyz

Antoni Czyż
Rojny i gwarny blask kultury. Literacka "varietas" i historyczne "multum" tekstów

2019, 844 strony, ISBN: 978-83-7051-925-4

Monografia z z pogranicza historii i teorii literatury i kultury (pojętej jak ekspresja egzystencji,mocy osoby ludzkiej), historii idei i duchowości, w tym mistyki. Panorama zjawisk od epok dawnych po czasy najnowsze. Interpretacje arcydzieł literatury dawnej, tu Bogu rodzica, i XX wieku. Pośród autorów: łaciński poeta Klemens Janicki, Jan Kochanowski i Treny, barokowa mistyczka Magdalena Mortęska, Baka i Uwagi, poeta Tomasz Węgierski, modernista Stanisław Brzozowski, Witkacy, Witold Gombrowicz, prymas Polski Stefan Wyszyński, mistyczka Antonietta Meo, Agathy Christie studium zbrodni, poeta Kazimierz Świegocki, twórcy filmu Federico Fellini i Andrzej Żuławski. Rozdział Synteza sztuk to rekonstrukcja historyczna zjawiska. Uwagę budzi wyobraźnia jako siła kreacji i poznania. Inspiracja metodologiczna to Fernand Braudel i koncepcja „długiego trwania” zjawisk kultury oraz Martin Heidegger i literatura jako ślad egzystencji, Simone Weil i zakorzenienie jako wymiar kondycji ludzkiej, uniwersalna koncepcja literatury Stefanii Skwarczyńskiej.


kardas

Jarosław S. Kardas
Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie

2019, 150 stron, ISBN: 978-83-7051-950-6

Publikacja posiada wartość teoretyczną i praktyczną, zawierająca zbiór uzasadnionych rekomendacji i narzędzi usprawniania poszczególnych procesów ZZL (analiza potencjału kadrowego, zatrudnienia, rozwoju, szkolenia, motywowania, następstw). Jej treści będą mogły być użyteczne podczas samodoskonalenia pracowników personalnych przedsiębiorstw oraz wprowadzania zmian organizacyjnych przez praktyków zarządzania. Publikacja ta ułatwi również zgłębienie wiedzy w zakresie analizy i planowania zarządzania zasobami ludzkimi przez studentów różnych poziomów kształcenia. (Z recenzji)

 

krupowies

Walentyna Krupowies
Przeszłość zapisana w literaturze. Historia i historyczność w powojennej powieści kresowej

2019, 196 stron, ISBN: 978-83-7051-947-6

Przyznanie historyczności statusu kategorii literatury kresowej oznacza nie tylko, że jest ona opowieścią o pewnej zamkniętej przeszłości i konkuruje bądź uzu­pełnia narracje historyczne, ale też wskazuje na duży potencjał modyfikacji znaczeniowych kresów. Literatura jest generatorem owych zmian, ale również strażnikiem znaczeń dawnych, chciałoby się powiedzieć, uświęco­nych tradycją. Te dwie, wydawałoby się antynomiczne, funkcje literatury mogą z powodzeniem współistnieć ze względu na właściwości literatury jako szczególne­go „mówienia”. Każdy konkretny utwór coś „znaczy”, stwarza możliwość nowej interpretacji dzięki niepo­wtarzalnemu współistnieniu formy i treści. […]. Literatura pisana po definitywnym kresie Kresów „pa­mięta” o Kresach realnych, opowiada o ich przerwanym trwaniu historycznym. Można ją uznać za typ opowieści, który zaspokaja pragnienie kontaktu z tymi, co niegdyś istnieli, odzyskuje wiedzę o przeszłości. […] Można więc twier­dzić, że literatura kresowa – to literatura pamięci. (Ze Słowa wstępnego).

szmitkowski

Paweł Szmitkowski
Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

2019, 226 stron, ISBN: 978-83-7051-939-1

Monografia jest próbą syntetycznego i kompleksowego przedstawienia teoretycznych oraz praktycznych aspektów działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych. Wskazuje na założenia teorii logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki w sytuacjach kryzysowych, wymiar prawny prowadzonych działań, kończy zaś na ukazaniu zasad realizacji kluczowych zadań logistycznych przez elementy systemu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, jak również wiodące służby realizujące działania ochronne, obronne i ratownicze. Opracowanie pozwala na poznanie mechanizmów działania zabezpieczenia materiałowo-technicznego oraz usługowego w sytuacjach kryzysowych.


ku

Joanna Kuć
Z polskim słowem. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne dla obcokrajowców

2019, 134 strony, ISBN: 978-83-7051-932-2

Z polskim słowem… to monografia przeznaczona dla obcokrajowców, obejmująca zróżnicowane zjawiska językowe, z którymi stykają się cudzoziemcy uczący się języka polskiego na poziomie B1 i B2. Opracowanie jest swego rodzaju przewodnikiem po gramatyce, służącym dwóm celom dydaktycznym: nabywaniu i utrwalaniu wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki języka polskiego. Zawiera testy, ćwiczenia i zadania egzaminacyjne, kładzie zatem nacisk na praktyczną stronę procesu nauczania i uczenia się i ze swej istoty wymaga bardziej intensywnej, samodzielnej pracy ucznia / studenta.