;
 • Polski
 •  
 • EN


Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach przestrzega zasad etycznych oraz procedur zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE).
Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zduplikowanej publikacji,
 • plagiatu,
 • sfabrykowania danych,
 • autorstwa widmo (ghost authorship),
 • autorstwa gościnnego (guest authorship),
 • konflikt interesów w procesie recenzyjnym.
Wszelkie tego typu naruszenia uznaje się za wyraz nierzetelności naukowej i złamanie zasad etycznych. Publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Procedury postępowania COPE:

Zasady dotyczące autorów:

 1. Rzetelność naukowa. Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do  starannego opisu przeprowadzonych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Opracowania powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych.
 2. Oryginalność pracy. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji jedynie własne,  oryginalne    W  przypadku,  kiedy  wykorzystują  badania  i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Niedopuszczalny jest plagiat lub fabrykowanie danych. Za nieetyczne uważa się również zgłaszanie tych samych tekstów do więcej niż jednego wydawnictwa / czasopisma.
 3. Autorstwo. Należy zgłosić wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt tekstu. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasady obowiązujące recenzentów:

 1. Staranna i obiektywna  ocena recenzowanego materiału w miarę możliwości z oceną jego rzetelności naukowej oraz z właściwym uzasadnieniem zgłaszanych uwag;
 2. Zachowanie poufności, polegającej na ujawnianiu prac jedynie osobom zaangażowanym w proces wydawniczy oraz stosowanie zasady fair play z wykluczeniem osobistej krytyki autora(ów);
 3. Terminowość wykonania recenzji lub przyjęcia wspólnie z Wydawcą innego rozwiązania w przypadku niemożności dotrzymania tego terminu.
 4. Sporządzanie recenzji jedynie w przypadku niewystępowania konfliktu interesów.

Zasady obowiązujące Wydawcę:

 1. Wydawca, podejmując ostateczną decyzją o przyjęciu tekstu do publikacji, kieruje się przede wszystkim jego walorami merytorycznymi oraz zgodnością z wstępnymi założeniami dotyczącymi danej publikacji. W przypadku publikacji złożonych Wydawca polega na opinii redaktora naukowego dzieła i współpracuje z nim w procesie kwalifikacji do druku. Zaangażowane strony  w procesie decyzji uwzględniają opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej danej pracy, jej oryginalności i klarowności wywodu.
 2. Wydawca dokłada wszelkich starań, by takie elementy, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływały na ocenę tekstów.
 3. Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 4. Nieopublikowane teksty nie są bez pisemnej zgody autorów udostępniane żadnym osobom, które nie są zaangażowanie w proces wydawniczy.
 5. Wydawca w porozumieniu z redaktorem naukowych dzieła lub samodzielnie może zdecydować zarówno o  wycofaniu tekstu z publikacji (jeżeli pojawiły się dane o braku jego wiarygodności, również wskutek wystąpienia niezamierzonych błędów, rozpoznano cechy plagiatu czy też naruszenia zasad etyki wydawniczej), jak i o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.

Procedury recenzowania

Wszystkie publikacje Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach są poddawane procesowi recenzji wydawniczej. Etap kwalifikowania tekstu do publikacji musi zakończyć się uzyskaniem pozytywnej recenzji. Recenzja powinna być wykonana w formie pisemnej i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu tekstu do publikacji, dopuszczeniu po spełnieniu określonych warunków lub jej odrzuceniu. Opinia recenzenta powinna być sporządzona według powszechnie obowiązujących norm recenzji wydawniczej.

Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych podejrzeń o naruszeniu etyki wydawniczej (patrz: zasady etyki wydawniczej).

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej tekstu recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, związek małżeński) z autorem,  relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej (deklaracja do pobrania).