Wszystkie publikacje Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach są poddawane procesowi recenzji wydawniczej.
Etap kwalifikowania tekstu do publikacji musi zakończyć się uzyskaniem pozytywnej recenzji.

Recenzja powinna być wykonana w formie pisemnej i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu tekstu do publikacji, dopuszczeniu po spełnieniu określonych warunków lub jej odrzuceniu.

Opinia recenzenta może być sporządzona w formie formularza obowiązującego w Wydawnictwie Naukowym UPH  lub wykonana według powszechnie obowiązujących norm recenzji wydawniczej.

Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych podejrzeń o naruszeniu etyki wydawniczej (patrz: zasady etyki wydawniczej).


Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej tekstu recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, związek małżeński) z autorem,  relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej (deklaracja do pobrania).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendacje dotyczące rzetelnego recenzowania prac naukowych:
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.